Vize a strategie školy

Strategické cíle a vize školy je formulována v oblastech:

 • Oblast řízení a správy
 • Oblast vzdělávání
 • Oblast sociální
 • Oblast pedagogická
 • Oblast materiálně technická
 • Oblast personální
 • Oblast ekonomická
 • Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností

 • Cílem je vytvořit výhled na dobu strategického plánu, v každé oblasti stanovit priority, jež bychom chtěli společně v horizontu 5 let dosáhnout.
 • Tučně vyznačené strategické cíle v následujícím textu jsou cíli pro tento školní rok prioritními.

 

Oblast řízení a správy

 • vytvořit účinný a srozumitelný systém autoevaluace školy
 • vytvořit a udržovat na škole vstřícný a respektující komunikační systém, zahrnující pedagogy, děti i rodiče a veřejnost
 • spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě a projektech obce
 • pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce, profil regionu)
 • zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovny modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy
 • zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy
 • hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci školního vzdělávacího programu (ŠVP)
 • zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy
 • delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení
 • připravit organizační změnu reflektující snižující se demografickou křivku, snížení počtu tříd MŠ a zřízení přípravné třídy
 • pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury

 

Oblast vzdělávání

 • vytvořit srozumitelnou, zajímavou a reálnou vzdělávací nabídku, která bude věkově přiměřená
 • věnovat pozornost rozvoji čtenářské, matematické a informační gramotnosti
 • zajistit rovné příležitosti pro všechny děti (žáky), systematicky identifikovat individuální potřeby dětí při vzdělávání, spolupracovat s odbornými pracovišti
 • vytvořit vlastní strategii práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, vyhodnocovat její účinnost
 • zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích
 • evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči a v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením
 • sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky
 • průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje
 • na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy
 • systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat zvíce zdrojů, analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti
 • výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.).
 • podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání
 • zaměřovat se na provázání cílů a prostředků vzdělávání s ohledem na Strategii vzdělávání 2030+
 • individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti

 

Oblast sociální

 • vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce, příjemného a bezpečného prostředí pro děti, pracovníky školy a rodiče
 • vytvářet systém efektivních opatření k prevenci všech forem rizikového chování
 • vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě, rozvíjet environmentální výchovu
 • dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení
 • prohlubovat zájem rodičů o dění ve škole
 • trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou
 • zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální)
 • podporovat školní poradenské pracoviště s plně vyškolenými pracovníky pro poskytování poradenských služeb rodičům i žákům
 • spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti

 

Oblast pedagogická

 • systematicky budovat školní poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný poradce a školní metodik prevence, sociální pedagog, logoped a speciální pedagog, usilovat o zajištění odborných služeb dalšími pracovníky
 • zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou podporu výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků
 • posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť
 • poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání
 • vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám
 • vytvářet příznivou atmosféru, uplatňovat individuální přístup k odlišným potřebám každého dítěte, alternativní postupy,
 • zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, jejich samostatnost a usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ
 • preventivně předcházet kázeňským problémům –vytipování problémových dětí, společné působení, včas informovat rodiče
 • využívat školní speciální pedagogy, logopedy a logopedické asistenty k diagnostice a nápravě řečových vad, práci s žáky se SVP v rámci hodin speciálně pedagogické péče
 • uplatňovat metody a formy práce programu Začít spolu postupně od prvního ročníku, prvky programu využívat i v MŠ,
 • zaměřit se na prevenci rizikového chování

 

Oblast materiálně technická a ekonomická

 • každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu
 • zkvalitňovat vybavení tříd, učeben a venkovních prostor
 • ve škole vytvářet pozitivní klima vlastním prostředím, čistotou, estetickou úpravou prostor školy i okolí
 • zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání
 • vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně prověřovat
 • zajistit obnovu ICT vybavenosti
 • získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy
 • zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména fondů EU a projektů vyhlašovaných MŠMT a Jihomoravským krajem
 • získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy
 • dostavba chybějících prostor školy – sklady a nářaďovna tělocvičny
 • spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy
 • zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, kurzy)

 

Oblast personální

 • zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu
 • podporovat zapojení pedagogů do národních a mezinárodních projektů
 • provádět systematické hodnocení práce pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce, plánovat jejich profesní rozvoj
 • podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace
 • promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj
 • motivovat zaměstnance průhledným a jasným systémem vyplácení mimotarifních složek platu, možnostmi odborného rozvoje
 • vypracovaný kontrolní systém uplatňovat ve všech oblastech činnosti školy, hodnotit profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností a přístupu k potřebám rodičů a žáků, vzájemnou spolupráci pedagogů
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných činností

 

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností

 • spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce
 • vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy
 • identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře
 • zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit počet příspěvků školy do obecního tisku
 • prezentace školy, vytváření image - stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy
 • vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, informace v tisku, na internetu)
 • vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost