Školní poradenské pracoviště

Naše hlavní činnost:

  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných žáků
  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, vzájemná konzultace
  • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole
  • metodická pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • komunikace, spolupráce se zákonnými zástupci žáků
  • péče o žáky s neprospěchem
  • kariérní poradenství
  • prevence rizikového chování žáků
  • logopedická péče pro žáky s narušenou komunikační schopností


ČINNOST ŠPP ZAJIŠŤUJÍ:

Mgr. Marika Jančálková - výchovná poradkyně, speciální pedagog, logoped
E-mail: jancalkova@zsmsrozdrojovice.cz

Mgr. Nikola Huňková  - školní psycholog
E-mail: hunkova@zsmsrozdrojovice.cz

Mgr. Jaroslava Váňová - metodička prevence, speciální pedagog, logoped
E-mail: vanova@zsmsrozdrojovice.cz

Mgr. Dagmar Prušová - sociální pedagog
E-mail: prusova@zsmsrozdojovice.cz